مناسبت ها

صنایع رنگ و رزین

صنایع رنگ و رزین

پلی الکترولیت پلی الکترولیت ها – (آنیونی – کاتیونی و نانیونی یا خنثی وجود ناخالصیهای معلق و کلوئیدی در آب که باعث ایجاد رنگ و بو و طعم نامطبوع آب…
پلی آلومینیوم کلراید فرایند انعقاد از جایگاه ویژه ای در فرایند تصفیه برخوردار است. سولفات آلومینیوم (آلوم) و کلرو فریک متداول ترین منعقد کننده های اولیه (Primary Coagulant) مورد استفاده…
اروزیل Aerosil اروزیل چینی و اروپایی HJ200 , ME20 از اروزیل یا ایروزیل در صنایع رزین سازی و کامپوزیت و رنگ و سنگ استفاده میشود. اروزیل به عنوان غلظت دهنده…